เกี่ยวกับ
มูลนิธิบ้านพระพร

เราเป็นคริสตชน

เรายอมรับความเป็นเอกภาวะของพระผู้เป็นเจ้า คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในพระเยซูคริสต์นั้น เราและมวลมนุษย์จึงได้รู้จักความรัก ความเมตตา และพระคุณพระเจ้า จากความรักอันสมบูรณ์ และท่วมท้นของพระองค์นี้เอง ที่เราได้ตระหนักถึงการทรงเรียกให้ร่วมดำเนินพันธกิจของพระองค์ กับเด็กติดผู้ต้องขัง เยาวชนจากสถานพินิจ และผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ

เราจรรโลงคุณค่าของคน

เราถือว่า ‘คน’ เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างและทรงรัก เราจึงให้ความสำคัญแก่คนก่อนทรัพยากรอื่นๆ พระเจ้าได้โปรดประทานให้คนมีศักยภาพที่เป็นคุณประโยชน์ทั้งปวง ที่จะผดุงศักดิ์ศรีแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าไว้ เราจะเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี เอกลักษณ์ และคุณค่าอันแท้จริงของแต่ละบุคคล และเราจะดำเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และต่อเนื่องในการดำเนินพันธกิจในรูปแบบต่างๆ

เรามีฉันทะภาระร่วมกัน

เราเป็นสมาชิกและมีฉันทภาระร่วมกันในองค์กรบ้านพระพร การมีฉันทภาระร่วมกันนี้เกินคำจำกัดความของกฎหมาย โครงสร้าง และขอบเขตทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติ เพราะเรายอมรับพันธะของการมีส่วนร่วมของกันและกัน มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ตลอดจนรับผิดชอบร่วมกัน ในขณะที่เราเคารพในความเป็นปัจเจกชนของกันและกัน เรายังเทิดทูนความมีน้ำใจและการพึ่งพาอาศัยกันในการกระทำคุณงามความดีนี้ร่วมกัน เรายังเปิดกว้างในการร่วมมือกับองค์กรที่ทำการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อื่น และยินดีที่จะพิจารณารับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของเรา
เรามีภาระต่อผู้ด้อยโอกาศ เด็กติดผู้ต้องขัง เยาวชนกำพร้าและยากจนจากสถานพินิจ ผู้ต้องขัง และผู้พ้นโทษ

เราได้รับการทรงเรียกเพื่อมารับใช้หมู่ชนที่ยากไร้ขัดสน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากในการดำเนินชีวิตของเขา และเพื่อพัฒนาศักยภาพที่พระเจ้าประทานให้ จนถึงซึ่งชีวิตที่ครบบริบูรณ์

เราจะทำงานท่่ามกลางผู้ยากไร้ขัดสน ในการศึกษาสภาพความเป็นอยู่ ปัญหา ปัจจัย และแสวงหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิต เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ เราจะเอื้ออำนวยให้กลุ่มชนได้ทำงาน และเรียนรู้ร่วมกันด้วยความรักและอาทรต่อกัน โดยเฉพาะประสบการณ์แห่งการบังเกิดใหม่ที่อุดมด้วยความยุติธรรม การปรองดองกัน และสันติภาพ

เราเป็นผู้ดูแลจัดการที่ดี

เราตระหนักแน่แก่ใจเสมอว่า ทรัพยากรและปัจจัยที่เราดูแลจัดการอยู่นี้ไม่ใช่ของเรา แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้โปรดประทานให้โดยผ่านมาทางผู้บริจาค และการสนับสนุนทั้งหลาย เพื่อเด็กติดผู้ต้องขัง เด็กกำพร้า ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษจะได้รับความช่วยเหลือ เราจะสัตย์ซื่อในการใช้จ่ายและดูแลทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ยากไร้ขัดสนทั้งปวง เราให้สัญญาและกระทำจริงอย่างตรงไปตรงมา และพร้อมที่จะเปิดเผยความเป็นจริงไม่ว่ากรณีใดๆ ต่อผู้บริจาค ต่อชุมชนที่เราให้ความช่วยเหลือ ต่อหน่วยงานของรัฐ ต่อสาธารณชนทั่วไป และต่อกันและกัน เพื่อให้ภาพพจน์ของเรานั้นสอดคล้องเป็นจริงในสิ่งที่เราได้สัญญาและได้กระทำ

เราพร้อมที่จะตอบสนอง

ในสภาวการณ์ที่ความช่วยเหลือของเราเป็นสิ่งจำเป็นและเหมาะสม เราพร้อมทุกเวลาที่จะสนองตอบอย่างฉับไวต่อสภาวะร้ายแรงต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นอย่างฉุกเฉินและปกติวิสัย เรายินดีที่จะเสี่ยงกระทำอย่างผู้มีสติ และกล้าหาญที่จะกระทำอย่างมีประสบการณ์ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อสภาพการณ์ที่สลับซับซ้อน เช่น การกีดกันและเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต้องการการบูรณะและพัฒนาด้วยกระบวนการอย่างครบถ้วน และระยะยาวนั้น เราพร้อมที่จะสนองตอบด้วยการเข้าใจและหยั่งรู้