เป้าหมาย

มีเจตจำนงโดยการช่วยเหลือผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ เยาวชนและเด็กๆด้อยโอกาสทุกคน เพื่อให้เข้าถึงชีวิตแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
มีคุณธรรม มีความรัก รู้จักการแบ่งปัน

ภารกิจของงาน

มุ่งมั่นดำเนินพันธกิจด้วยแนวทางที่ผสมผสาน
และครบบริบูรณ์ อันได้แก่

  1. ให้การช่วยเหลืออบรม และ พัฒนาสู่ชีวิตที่ดีขึ้น
  2. ให้้การช่วยเหลือที่พักชั่วคราว พร้อมสนับสนุนการฝึกวิชาชีพ และการประกอบอาชีพที่มั่นคง
  3. ให้การสนับสนุน และอุปการะเด็กเล็กๆ (เด็กติดผู้ต้องขัง)
  4. ให้การเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ที่เข้ารับการช่วยเหลือจากมูลนิธิ
  5. ให้ทุกคนมีชีวิตการเป็นพยานเพื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้า

ท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ

ของทางมูลนิธิบ้านพระพร
โดยทางเรา มีความช่วยเหลือหลัก 3 ด้านดังนี้