เข้าอบรมภายในเรือนจำและสถานพินิจ

1. เสริมสร้างชีวิตใหม่

มูลนิธิได้พาทีมเข้าทำกิจกรรมการอบรมและพัฒนาชีวิตผู้ต้องขัง ด้วยการใช้บทเรียนและวิธีการด้านต่างๆ เพื่อการเข้าถึงชีวิตผู้ต้องขังด้วยการโดยมุ่งหวังให้ผู้ต้องขังที่เข้าร่วม ได้รับความรู้ คำแนะนำ ได้รับการแก้ไขชีวิต เพื่อการเริ่มต้นมีชีวิตใหม่

2. การส่งเสริมการศึกษา

นอกจากการอบรมชีวิตแล้ว ทางทีมงานยังได้จัดวิทยากรให้ความรู้ด้านการศึกษา การจัดโครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ การสนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทางเลือกในการพัฒนาชีวิตด้านการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านความรู้และสามารถนำไปเป็นประโยชน์ในอนาคตได้

3. การสนับสนุนและฝึกสอนวิชาชีพ

มูลนิธิได้จัดทีมวิทยากร ให้การสนับสนุนการจัดโครงการฝึกวิชาชีพภายในเรือนจำ เพื่อการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมสามารถนำไปประกอบวิชาชีพภายหลังการพ้นโทษได้ โดยมีอาชีพต่างๆ เช่น ชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้นเรียนตัดผม ชั้นเรียนงานช่างต่างๆ

4. การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

ทีมวิทยากรของมูลนิธิ ได้จัดบทเรียนการเตรียมความพร้อมของผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ โดยเน้นหลักการและเป้าหมายที่สามารถเกิดขึ้นจริง ด้วยการอบรมให้เข้าใจขั้นตอนการเตรียมตัวออกสู่สังคมเพื่อผู้ต้องขังจะมีความมั่นใจ มีความพร้อมและเกิดกำลังใจ ความหวัง หลังก้าวออกจากประตูเรือนจำ โดยมีมูลนิธิพร้อมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

5. การเป็นพยานเพื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้า

การอบรมพัฒนาชีวิตผู้ต้องขัง รวมถึงการสนับสนุนผู้ต้องขังให้มาถึงจุดของการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อทุกคนจะสามารถมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ การเปลี่ยนแปลงของชีวิตมีรากฐานมาจากการเรียนรู้แบบอย่่างขององค์พระเยซูคริสต์ตามพระคัมภีร์ที่สอนไว้ เพื่อทุกคนจะสามารถเป็นพยานและประพฤติตนเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป