สำหรับผู้อุปการะที่ต้องการแจ้งความจำนงสนับสนุนพันธกิจของมูลนิธิ บ้านพระพร

  1. ข้อมูลของท่าน (กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในส่วนที่มีเครื่องหมาย *)

  *ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)


  *ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)


  (กรุณากรอกชื่อ-สกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

  รหัสผู้อุปการะ

  *เบอร์โทรติดต่อ

  *อีเมล


  *จำนวนเงิน

  บาท

  จำนวนเด็ก

  คน

  2. วิธีการนำส่งเงินบริจาคของท่าน

  วันที่โอน

  โอนจากสาขา/รหัสสถานที่

  3. ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลของท่านที่ต้องการแจ้งให้ทราบ

  เงินบริจาคให้แก่มูลนิธิบ้านพระพรสามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้