เกี่ยวกับ
มูลนิธิบ้านพระพร

“เรามุ่งเน้นการเสริมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ เยาวชน เพื่อพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดี
พร้อมทั้งมุ่งส่งเสริมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้มีอนาคตที่สดใส”

มูลนิธิบ้านพระพร เป็นองค์กรคริสเตียนเพื่อการพัฒนาชีวิต ที่ดำเนินพันธกิจด้านต่างๆ ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ความช่วยเหลือ
เด็กติดผู้ต้องขัง เยาวชนจากสถานพินิจ ผู้พ้นโทษที่ดำเนินชีวิตในภาวะยากลำบาก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กติดผู้ต้องขัง เยาวชนจากสถานพินิจ
และผู้พ้นโทษ มูลนิธิฯ จะปฏิบัติตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ในการสำแดงความรัก ความเมตตา และการช่วยเหลือสงเคราะห์ เพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิต และตอบสนองความต้องการของพี่น้องผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ ไม่ว่าอยู่ใกล้หรือไกล ในเมืองหรือชนบท ด้วยการให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน คริสตจักร สถาบันต่างๆ และผู้มีจิตกุศลทั้งหลาย เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

มูลนิธิบ้านพระพรได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณกุศล เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
เพื่อดำเนินพันธกิจในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ให้ที่พักอาศัยชั่วคราว

มูลนิธิบ้านพระพร ดำเนินงานพัฒนาและอุปการะเด็กติดผู้ต้องขัง เยาวชนจากสถานพินิจและผู้พ้นโทษ ในรูปแบบ “การให้ที่พักอาศัยชั่วคราว ’ โดยมี ‘เด็กติดผู้ต้องขัง’ เป็นหัวใจสำคัญของพันธกิจ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือปัจจัยทางด้านที่พัก การดูแลทางด้านอนามัย การพัฒนาจิตใจ จริยธรรม ให้กับเด็กติดผู้ต้องขัง เยาวชนจากสถานพินิจและผู้พ้นโทษ เนื่องจากพ่อแม่ของเด็กต้องโทษอยู่ในเรือนจำจึงไม่สามารถดูแลบุตรหลานของตนได้ เยาวชนบางส่วนเป็นเด็กกำพร้าสถานภาพทางบ้านยากจน ส่วนผู้พ้นโทษมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมก่อนในเบื้องต้นเพราะสถานที่เดิมนั้นเสียงที่จะทำให้กลับไปกระทำผิดซ้ำได้

พันธกิจการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

มูลนิธิบ้านพระพร ได้ให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย ทั้งภัยอันเกิดจากธรรมชาติ หรือภัยจากการกระทำของมนุษย์โดยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทั้งในเบื้องต้นและภายหลังจากเหตุการณ์ตามความเหมาะสมเพื่อฟื้นฟูสู่ภาวะปกติ และพัฒนาให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองต่อไปได้

พันธกิจการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม

มูลนิธิบ้านพระพร ได้สนับสนุน ส่งเสริม และให้ความรู้แก่บุคคล กลุ่มเป้าหมายผู้นำชุมชน คนในชุมชน และผู้นำคริสตจักร ในการร่วมมือกันตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเด็กติดผู้ต้องขัง เยาวชนจากสถานพินิจและผู้พ้นโทษ โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงานโครงการพิเศษต่างๆ

พันธกิจการสนับสนุนและร่วมพันธกิจกับคริสตจักร

มูลนิธิบ้านพระพร ได้สนับสนุนให้คริสตจักรในท้องถิ่นมีบทบาทในการแพร่ธรรมและปลูกฝังจริยธรรมที่ดีให้ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจ โดยการเสริมสร้างทักษะแก่ผู้นำคริสตจักร เชิญชวนให้คริสตจักรมีส่วนร่วมในพันธกิจการช่วยเหลือเยาวชนในสถานพินิจ และผู้พ้นโทษด้อยโอกาสในสังคม

พันธกิจการเสริมสร้างจิตสำนึกแก่มวลชน

มูลนิธิบ้านพระพร เชิญชวนให้มวลชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยมูลนิธิฯ จะเป็นผู้สานต่อสายใยแห่งการแบ่งปันนั้นไปสู่เด็กติดผู้ต้องขัง เยาวชนผู้ก้าวพลาดและผู้พ้นโทษ ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในโครงการต่างๆ