การช่วยเหลือผู้พ้นโทษ

รับการฝึกอาชีพ

อาหาร

ที่พักอาศัย

สร้างกำลังใจ

การฝึกอบรมและสร้างทัศนชีวิตใหม่

การเข้าโครงการฝึกวิชาชีพต่างๆ

การสนับสนุนอาชีพการศึกษา

การนำกลับสู่สังคม

การติดตามดูแลเยี่ยมเยียน